Khuôn viên trước cổng Văn Chỉ – Đồng Lạc sau khi được chỉnh trang và quy hoạch.

Photo: Phạm Ngọc Huy

____________________________________

Cổng Thông Tin Điện Tử Làng Đồng Lạc – Đồng Hóa – Kim Bảng – Hà Nam

_____________________________________

Facebook:

https://www.facebook.com/langdonglac

Website :

https://langdonglac.com/

Hòm thư :

[email protected]

____________________________________